ตารางกิจกรรมประจำปี 2560

 

 

ตารางกิจกรรมศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำปี 2560

 

 

         16111.jpg 17111.png 18111.png

         1211.jpg 1311.png 1411.jpg

 

2 พฤษภาคม

- ต้อนรับแขกจากรายการทีวีไต้หวัน "DA AI TELEVISION"

5-7พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน Northern Digital Expo 2017

 11 พฤษภาคม

- จัดงานเลี้ยงเรียนจบคอร์สเรียนภาษาจีน 

 14 พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 22 พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 23 พฤษภาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน Thailand - Taiwan Knowledge and Experience Exchange Program

ทุกอาทิตย์

- จัดบูทแจกโบชัวร์ ณ Ruamchok Mall จังหวัดเชียงใหม่


*ต้อนรับอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตง

 

3 เมษายน 2560

- เข้าร่วมการประชุมการก่อตั้ง Maejo University International College

เมษายน 2560

- ต้อนรับอาจารย์จากทาง National pingtung University of Science and Technology

เมษายน 2560

- เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

18 เมษายน 2560

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยรังสิต

28 เมษายน 2560

- ต้อนรับแขกคณะอาจารย์จากทาง National Taipei University of Business

ทุกอาทิตย์

- จัดบูทแจกโบชัวร์ ณ Ruamchok Mall จังหวัดเชียงใหม่

 

1 มีนาคม 2560

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยมหิดล

6 มีนาคม 2560

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8 มีนาคม 2560

- จัดบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

9 มีนาคม 2560

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยรังสิต

10 มีนาคม 2560

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair @ KMUTT 2017

11 มีนาคม 2560

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ CMU Job & Education Fair 2017

21 มีนาคม 2560

จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต

29 มีนาคม 2560

- จัดบรรยายแนะนำศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันให้กับน้องๆคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


4 กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดสนามสอบผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย เชียงใหม่

6 กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนICDF" ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2560 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ในงาน Open House-Chiang Mai University Demonstration School 

10กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดสนามสอบผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

23กุมภาพันธ์ 2560 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

18 มกราคม 2560

- ไปเยี่ยมเยือนนักศึกษาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

19 มกราคม 2560

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

20 มกราคม 2560

- ไปเยี่ยมเยือนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24 มกราคม 2560

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน" ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

 Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: