ตารางกิจกรรมประจำปี 2560

 

 

ตารางกิจกรรมศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำปี 2560

 

 

         16111.jpg 17111.png 18111.png

         1211.jpg 1311.png 1411.jpg

 

6 มิถุนายน 

- ต้อนรับคณะอาจารย์จากทาง National Chin-Yi University of Technology

13 มิถุนายน

- ต้อนรับคณะอาจารย์จากฝั่งไทยเพื่อเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 6”  ที่จัดขึ้น ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

14-16 มิถุนายน

- ร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 6”  ที่จัดขึ้น ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

17 มิถุนายน

- ต้อนรับคณะอาจารย์จากทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าเยื่ยมชม National Pingtung University of Science and Technology

19-21 มิถุนายน

- เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันเข้าอบรมงาน ณ National Pingtung University of Science and Technology

24 มิถุนายน

- จัดสอบวัดระดับความภาษาจีน TOCFL ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24-25 มิถุนายน

- ร่วมจัดบูทแนะแนวเรียนต่อไต้หวัน ในงาน Taiwan One More Time ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

30  มิถุนายน

- เข้าร่วมงาน「The 1st ASEAN Agriculture University Network Forum" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ร่วมจัดบูทแนะแนวเรียนต่อไต้หวัน ในงาน International Day ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

2 พฤษภาคม

- ต้อนรับแขกจากรายการทีวีไต้หวัน "DA AI TELEVISION"

5-7พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน Northern Digital Expo 2017

11 พฤษภาคม

- จัดงานเลี้ยงเรียนจบคอร์สเรียนภาษาจีน 

14 พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

22 พฤษภาคม

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

23 พฤษภาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน Thailand - Taiwan Knowledge and Experience Exchange Program

ทุกอาทิตย์

- จัดบูทแจกโบชัวร์ ณ Ruamchok Mall จังหวัดเชียงใหม่


*ต้อนรับอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตง

 

3 เมษายน 

- เข้าร่วมการประชุมการก่อตั้ง Maejo University International College

เมษายน 

- ต้อนรับอาจารย์จากทาง National pingtung University of Science and Technology

เมษายน

- เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

18 เมษายน

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยรังสิต

28 เมษายน

- ต้อนรับแขกคณะอาจารย์จากทาง National Taipei University of Business

ทุกอาทิตย์

- จัดบูทแจกโบชัวร์ ณ Ruamchok Mall จังหวัดเชียงใหม่

 

1 มีนาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยมหิดล

6 มีนาคม 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8 มีนาคม 

- จัดบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

9 มีนาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน โครงการ International Fair มหาวิทยาลัยรังสิต

10 มีนาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ โครงการ International Fair @ KMUTT 2017

11 มีนาคม 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ณ CMU Job & Education Fair 2017

21 มีนาคม 

จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต

29 มีนาคม 

- จัดบรรยายแนะนำศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันให้กับน้องๆคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


4 กุมภาพันธ์ 

- จัดสนามสอบผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย เชียงใหม่

6 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนICDF" ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 

- เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ในงาน Open House-Chiang Mai University Demonstration School 

10 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กุมภาพันธ์ 

- จัดสนามสอบผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

23 กุมภาพันธ์ 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาไต้หวัน"  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

18 มกราคม 

- ไปเยี่ยมเยือนนักศึกษาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

19 มกราคม 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน"  ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

20 มกราคม 

- ไปเยี่ยมเยือนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24 มกราคม 

- จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน" ณ ศูนย์แนะแนะการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

 Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: