มหาวิทยาลัยในไทย

 

 

มหาวิทยาลัยรัฐ


                     แม่โจ้1.jpgเกษตร1.jpgธรรมศาสตร์1.jpg

 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

14. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

26. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. มหาวิทยาลัยบูรพา 

27. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16. มหาวิทยาลัยพะเยา

28. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

29. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

18. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

30. มหาวิทยาลัยอุลราชธานี

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

31. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

20. มหาวิทยาลัยมหิดล

32. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

33. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

34. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

11. มหาวิทยาลัยนครพนม

23. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

24. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


      อีสาน.jpgพระนครเหนือ.jpgธัญบุรี.jpg

 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏ


          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.jpgสวนสุนันทา.jpgนครราชสีมา.jpg
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี 

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

   มหาวิทยาลัยเอกชน

     กรุงเทพ.jpgรังสิต.jpgอัสสัมชัน.jpg

    

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

51. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

52. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

28. มหาวิทยาลัยรังสิต 

53. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

4. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

29. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

54. วิทยาลัยนครราชสีมา

5. มหาวิทยาลัยเกริก 

30. มหาวิทยาลัยราชธานี 

55. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

31. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

56. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

32. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

57. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

8. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

33. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 

58. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

9. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

34. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

59. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

10. มหาวิทยาลัยชินวัตร 

35. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

60. วิทยาลัยศรีโสภณ

11. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

36. มหาวิทยาลัยสยาม 

61. วิทยาลัยสันตพล

12. มหาวิทยาลัยตาปี

37. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

62. วิทยาลัยแสงธรรม

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

38. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

63. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

14. มหาวิทยาลัยธนบุรี

39. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

64. สถาบันกันตนา

15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

40. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

65. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

16. มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ 

41. มหาวิทยาลัยอาเซี่ยน 

66. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

17. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

42. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

67. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

18. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

43. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

68. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

19. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

44. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

69. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

20. มหาวิทยาลัยเนชั่น

45. วิทยาลัยเชียงราย

70. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

21. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

46. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

71. สถาบันรัชต์ภาคย์

22. มหาวิทยาลัยพายัพ 

47. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

72. สถาบันวิทยสิริเมธี

23. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

48. วิทยาลัยดุสิตธานี

73. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

24. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

49. วิทยาลัยทองสุข

74. สถาบันอาศรมศิลป์

25. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 


Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: