TAIWAN INFORMATION

STUDY IN TAIWAN-TAIWAN INFORMATION
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เงินตรา ระบบการศึกษา
การคมนาคม โทรศัพท์ ระเบียบการยื่นวีซ่า สถานที่ท่องเที่ยว

ไต้หวัน
   เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)แต่เป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

download.png

 

ภูมิประเทศ

    ประกอบด้วยหมู่เกาะ 76 เกาะ โดยไต้หวันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม แวดล้อมไปด้วยทะเลจีนตะวันออกกับทะเล ฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน พื้นที่ทั้งหมดของประเทศประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ที่ปกคลุมแผ่นดินประมาณ 75 % มียอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรหลายสิบยอด ยอดเขาสูงที่สุดชื่อ หยูซาน หรือ ภูเขาหยกสูง 3,950 เมตร ตามเทือกเขาเป็นป่าสมบูรณ์ ดินดีเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรมากมาย

ประชากร : ปัจจุบันมีราวๆ23ล้านคนมาจากชาวจีนสองกลุ่มได้แก่ชาวจีนแคะและชาวจีน ฮกเกี้ยนยังมีชนพื้นเมืองดั่งเดิมอาศัย อยู่ 10 เผ่าด้วยกัน
เมืองหลวง : ไทเป (Taipei)
ภาษาที่ใช้ :
จีน / ไต้หวัน / Hakka / ภาษาชาวพื้นเมือง
ศาสนา : พุทธ / เต๋า / คริสต์ / คาทอลิก / อิสลาม
ภูมิอากาศ
     มีอากาศแบบประเทศเขตร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านจึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน คือระหว่างเดือนมิถุนายน สิงหาคม ตามปกติแล้วหมู่เกาะในบริเวณนี้มีเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา  ส่วนทางตอนเหนือของประเทศอากาศค่อนข้างเย็นในฤดู หนาว ทางตอนใต้อากาศอบอุ่น มีแสงแดดทุกวัน ไม่มีฤดูหนาวในแถบนี้ ช่วงที่เกาะไต้หวันจะอยู่ใต้อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ก็คือ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดของปีคือ ช่วงมีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-พฤศจิกายน
เงินตรา
ใช้สกุลเงิน นิวดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) หน่วยเงินที่ใช้ (NT)
อัตรา 1 นิวดอลลาร์ไต้หวัน : 33 ดอลลาร์สหรัฐ
ธนบัตรนิวดอลลาร์ไต้หวันแบ่งเป็น NTD 100 NTD 200 NTD 500 NTD 1000 และ NTD 200

about4.jpg

เหรียญไต้หวันแบ่งออกเป็น 1NTD、5 NTD、10 NTD、และ50 NTD
about5.jpg

ระบบการศึกษา
  • ระบบการศึกษาของไต้หวันเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 2 ปี การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี แบ่งเป็น ประถมศึกษา 6 ปี ป. 1ถึง ป.6 มัธยมต้นอีก 3 ปี
  • หลังจากจบมัธยมต้นภาคบังคับ อาจสอบเข้าเรียน ต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เช่น มัธยมปลาย อีก 3 ปีหรือจะไปเรียนอาชีวะ เรียนต่ออีก 3 ปี
  • ระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี ผู้ที่ไม่สามารถเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยภายใน 4 ปี ต้องต่ออีก 2 ปี ระดับบัณฑิตศึกษามี บริญญาโท 1 ถึง 4 ปี และปริญญาเอก 2 ถึง 7ปี
การคมนาคม
รถไฟฟ้า (Mass Rapid Transit หรือ MRT) http://www.trtc.com.tw/e/index.asp
เดินทางที่ทันสมัยและรวดเร็วที่สุดในไทเป การใช้บริการรถไฟฟ้าจะต้องซื้อบัตรผ่านที่เคร่ืองขายบัตรอัตโนมัติซึ่งมี อยู่ทุกสถานี หรือเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ สามารถซื้อการ์ดโยวโหย่วข่า (Easy Card) ค่าโดยสารไฟฟ้าขั้นต่ำ NT$20 ถึง NT$ 65 ขึ้นอยู่กับเส้นทาง
รถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT หรือ KRTC) http://www.krtco.com.tw/en/e-index.aspx
ค่าโดยสารของรถไฟฟ้าเกาสง เริ่มจาก NT$20 ถึง NT$60 (อัตราค่าโดยสาร)
1. ช่วงเวลาให้บริการของรถไฟฟ้าเกาสง 06:00น.-23:00 น.
2. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในรถไฟฟ้า
3. โทรศัพท์:(07)793-8888(07:00-23:00)
รถแท็กซี่
อัตราค่าแท็กซี่ในไทเป

กลางวัน กลางคืน
เริ่มต้น NTD 70 ﹝1.5 กม. ﹞ เริ่มต้น NTD 70 ﹝1.25 กม. ﹞
มิเตอร์ NTD 5﹝300 ม.﹞ มิเตอร์ NTD 5﹝250 ม.﹞
การชะลอ NTD 5﹝ต่ำกว่าความเร็ว 5 กม.  รวมเป็น 2 นาที ﹞ การชะลอ NTD 5﹝ต่ำกว่าความเร็ว 5 กม. รวมเป็น 1 นาที 40 วินาที﹞

รถแท็กซี่ มีบริการอยู่ทั่วไป เก็บค่าโดยสารโดยใช้มิเตอร์
รถบัสในไทเป
เดินทางในไทเปด้วยรถบัสสะดวกมากมาย ค่าโดยสารจะคำนวณตามเที่ยว
ค่าโดยสารธรรมดา NTD 15 ต่อเที่ยว ค่าโดยสารนักเรียน NTD 12 ต่อเที่ยว
รถบัสให้บริการถึง 23:00 น.
ไม่มีบริการทอนเหรียญบนรถบัส
สามารถใช้การ์ดโยวโหย่วข่า (Easy Card) บนรถบัส
สามารถค้นหาเส้นทางรถบัสที่ http://www.taipeibus.taipei.gov.tw/
รถประจำทางระหว่างเมือง
ในไต้หวันมีถนนเชื่อมต่อถึงกันทั่วทุกเมือง มีถนนไฮเวย์เชื่อมถนนใหญ่หลายสาย รถประจำทางระหว่างเมืองทั้งแบบรถโดยสารธรรมดา และรถโค้ช รายระเอียดราคารถโดยสาร เวลาออก และเส้นทางของแต่ละบริษัท สามารถดูได้ที่ http://yoyonet.biz/egoing/bus/freeway.htm
รถไฟ (Taiwan Railway Administration)
การเดินทางโดยรถไฟในไต้หวันสะดวกมากมาย สามารถจองตั๋วและซื้อตั๋วรถไฟผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านเว็บไซท์ ก่อนนั่งรถไฟ 14 วัน
Taiwan Railway Administration : http://www.railway.gov.tw/index_ok.htm
รถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูงของไต้หวันมีเส้นทางเดินรถไฟจากไปเปไปเกาสง ความยาวของเส้นทางทั้งหมด 345กม. รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
http://www.thsrc.com.tw/tc/?lc=tc
สายการบินภายในประเทศ
สายการบินภายในประเทศ มีอยู่หลายสายการบินที่บินระหว่างเมืองสำคัญ และหมู่เกาะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
http://www.caa.gov.tw/en/content/index.asp?sno=4

โทรศัพท์
โทรศัพท์ทางไกลจากไต้หวัน:
รหัสโทรทางใกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ(รหัสประเทศไทย 66) + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ถึงไต้หวันจากต่างประเทศ:
รหัสโทรทางใกล+ 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์

ระเบียบการยื่นวีซ่า
1.เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน                                                                                                                                                          บุคคลสัญชาติไทยที่จะไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1. คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง:
        1.1  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย: มีประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิมัธยมตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ผลการเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.8
        1.2  นักศึกษาที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย : หลักฐานการศึกษาสูงสุด หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ผลการเรียนและหนังสือนำของมหาวิทยาลัย โดยผลการเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า C (70 คะแนน)
        1.3  บุคคลทั่วไป : หลักฐานการศึกษาสูงสุด ผลการเรียนและหลักฐานการทำงาน
        1.4  รับเรื่องเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่รับการยื่นเป็นกรุ๊ป
2. เอกสารที่ต้องเตรียม : 
        2.1  หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำเนาหน้าแรกและการตรวจลงตราขาเข้าและขาออก (ถ้ามี)
        2.2  แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด : ให้ผู้ยื่นคำร้องกรอกแบบ Online ด้วยตนเอง ที่ https://visawebapp.boca.gov.tw พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังสีขาว)
        2.3  หนังสือตอบรับอนุมัติการเข้าเรียนจากสถาบันสอนภาษาจีนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด หลังตรวจสอบแล้วจะคืนต้นฉบับให้ (จะต้องเป็นสถาบันสอนภาษาจีนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เท่านั้น)
        2.4  หลักฐานการศึกษาสูงสุด และผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด : ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีนโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ยื่นฉบับแปลพร้อมต้นฉบับภาษาไทยและสำเนาอย่างละ 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
        2.5  หลักฐานการเงินพร้อมสำเนา 1 ชุด : หลักฐานเงินฝากธนาคาร (เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ไต้หวัน และต้องมีประวัติบันทึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือหนังสือแสดงการมีกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ฉบับจริงเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้ หลักฐานกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์อาจเป็นของบิดามารดาของผู้ยื่นคำร้องก็ได้ และโปรดแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
       2.6  แผนการเรียน 1 ฉบับ : เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (โดยต้องระบุแรงจูงใจการไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน วัตถุประสงค์ และแผนในการเรียน)
       2.7  หลักฐานผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ 1 ชุด ดังนี้
            2.7.1  ความสามารถภาษาจีน : TOCFL พื้นฐาน Level 2 ขึ้นไป
            2.7.2  ความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ : 
                    2.7.2.1  ผล TOEFL: iBT 18 คะแนนขึ้นไป pBT 340 คะแนนขึ้นไป
                    2.7.2.2  TOEIC : 300 คะแนนขึ้นไป
                    2.7.2.3  IELTS : 2.5 คะแนนขึ้นไป
                    2.7.2.4  University of Cambridge ESOL Examination : KETA level 2 ขึ้นไป
            2.7.3 ผู้ที่ศึกษาคณะภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องแนบผลการเรียน 1 ปีเป็นอย่างน้อย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย C (70 คะแนน) ขึ้นไป
       2.8  หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเท่านั้น การจะได้รับอนุมัติหรือไม่ จะพิจารณาผลรวมจากการพิจารณาทางเอกสารและการสัมภาษณ์
       2.9  ค่าธรรมเนียมและเวลาการพิจารณา : ค่าวีซ่า 1,500 บาท ระยะเวลาการพิจารณาราว 5 – 7 วัน หรืออาจมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์
       2.10 อาศัยความตามระเบียบการออกวีซ่าชาวต่างชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาตรา 5 กำหนดให้สำนักงานประจำต่างประเทศมีสิทธิเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องหรือขอให้เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1. คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง :
    1.1  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายหรืออาชีวศึกษา โดยผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.8
    1.2  หลักฐานการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร โดยผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า C (70 คะแนน)
    1.3  รับเรื่องเป็นรายบุคคล ไม่รับการยื่นเป็นกรุ๊ป
2. เอกสารที่ต้องเตรียม
    2.1  หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำเนาหน้าแรกและการตรวจลงตราขาเข้าและขาออก (ถ้ามี)
    2.2  แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด : ให้ผู้ยื่นคำร้องกรอกแบบ Online ด้วยตนเอง ที่ https://visawebapp.boca.gov.tw พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ (ฉากหลังสีขาว)
    2.3  หนังสือตอบรับอนุมัติเป็นนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย พร้อมสำเนา 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
    2.4  หลักฐานการศึกษาสูงสุด และผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด : ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีนโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ยื่นฉบับแปลพร้อมต้นฉบับภาษาไทยและสำเนาอย่างละ 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
    2.5  หลักฐานการเงินพร้อมสำเนา 1 ชุด : หลักฐานเงินฝากธนาคาร (เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ไต้หวัน และต้องมีประวัติบันทึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ฉบับจริงเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้ หลักฐานกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์อาจเป็นของบิดามารดาผู้ยื่นคำร้องก็ได้ และโปรดแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
    2.6  แผนการเรียน 1 ชุด : เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (ต้องระบุแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และแผนการศึกษาต่อที่ไต้หวัน)
    2.7  ใบรับรองสุขภาพ 1 ชุด : จะต้องมีรายการตรวจตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเฉพาะโรงพยาบาล 6 แห่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น ใบรับรองสุขภาพจะต้องไม่เกิน 3 เดือน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลลำปาง
   2.8  หลักฐานการทดสอบความสามารถภาษาต่างประเทศ 1 ชุด : ผู้ที่สมัครเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วนจะต้องแนบหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ : 
TOEFL TOEIC IELTS University of Cambridge ESOL Examination
สำหรับผู้ที่สมัครเรียนต่อในหลักสูตรที่มิใช่ภาษาอังกฤษล้วน จะต้องแนบหลักฐาน TOCFL ของไต้หวัน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังนี้ :
         2.8.1  ความสามารถภาษาจีน : TOCFL พื้นฐาน Level 2 ขึ้นไป
         2.8.2  ความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ : 
                2.8.2.1  ผล TOEFL: iBT 26 คะแนนขึ้นไป pBT 385 คะแนนขึ้นไป
                2.8.2.2  TOEIC : 375 คะแนนขึ้นไป
                2.8.2.3  IELTS : 3.0 คะแนนขึ้นไป
                2.8.2.4  University of Cambridge ESOL Examination : KETA level 2 ขึ้นไป
*รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษล้วน https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web หรือเอกสารยืนยันหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย (มิใช่หน่วยงานในมหาวิทยลัย)
   2.9  หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเท่านั้น การจะได้รับอนุมัติหรือไม่ จะพิจารณาผลรวมจากการพิจารณาทางเอกสารและการสัมภาษณ์
   2.10 ค่าธรรมเนียมและเวลาการพิจารณา : ค่าวีซ่า 1,500 บาท ระยะเวลาการพิจารณาราว 5 – 7 วัน หรืออาจมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์
   2.11 อาศัยความตามระเบียบการออกวีซ่าชาวต่างชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาตรา 5 กำหนดให้สำนักงานประจำต่างประเทศมีสิทธิเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องหรือขอให้เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้สถานที่ท่องเที่ยว
อาคาร ไทเป 101

about6.jpg

 ความภาคภูมิใจบนเส้นขอบฟ้าของกรุงไทเป เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศ ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงถึง 508 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตซินยี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่กำลังเจริญเติบโตของกรุงไทเป ตั้งแต่เขตซินยี่เปิดตัวเป็นย่านธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 อาคารไทเป 101 ก็เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก และยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชั้นนำอีกด้วย ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของตึกนี้ จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานหลอมรวมระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวัน ออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันอย่างชัดเจน การใช้วัสดุที่มีความโปร่งแสงและมีโทนสีสว่างเพื่อถ่ายทอดแง่มุมที่ลงตัวกับ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ทำให้อาคารไทเป 101 ผสมผสานเข้ากับตึกรอบข้างได้อย่างลงตัว ในส่วนชั้นบนเกือบถึงชั้นดาดฟ้าของตึกไทเป 101 นี้ มีการจัดพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ตระการตา พื้นล่างรอบอาคารเรียงรายด้วยอาคารสำนักงานที่บรรจงสรรสร้างอย่างเป็นศิลปะ ในยามค่ำคืน อาคารไทเป 101 ตั้งตระหง่านอลังการสาดส่องด้วยแสงไฟสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งสามารถมองเห็น ได้จากทั่วทุกมุมเมืองของไทเป
หยาง หมิงซัน
about7.jpg

 

ได้รับขนานนามว่าเป็นสวนแห่งความลึกลับ เป็นอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและมีภูมิอากาศที่แตก ต่างจากไทเปตรงที่มี 4 ฤดู ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กัน ฤดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากตำแหน่งของเส้นแวงและเส้นรุ้งที่แตก ต่างกัน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพในฤดูใบไม้ร่วงของเทือกเขา “ต้าถุน” ในขณะที่เดินเล่นผ่านวนอุทยานต้าถุน ดอกไม้ป่าสีขาวที่ปกคลุมภูเขาในฤดูใบไม้ร่วง และใบเมเบิ้ลที่เปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม เป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่ง

เขิ่น ติง
about8.jpg เขิ่น ติงตั้งอยู่ใต้สุดของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่ได้มีชื่อว่ามีชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อนและหาความสำราญ โดยอุทยานแห่งชาติเขิ่นติงตั้งอยู่บนแหลมที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรทั้งสามด้าน และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวที่มีพื้นที่เป็นแผ่นดินและทะเล เขิ่นติงยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวบนเกาะที่มีอากาศร้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมการอพยพของนกหลากชนิด ป่าชายเลน แนวปะการัง และชายหาดเขตร้อน และยังเหมาะสำหรับกีฬาทางน้ำทุกประเภท เขิ่นติงยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับนักเล่นกระดานโต้ คลื่นของไต้หวัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นกระดานโต้คลื่น และผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาทางน้ำ ไม่ว่าท่านจะมาจากที่ใดก็ตาม ขอเชิญชวนให้เดินทางมาลองเล่นโต้คลื่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะแห่งนี้  ซึ่งสามารถมอบความสนุกสุขสันต์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ
ช่องเขาทาโรโกะ
about9.jpg ช่องเขาทาโรโกะมีลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบ ฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันนี้เป็นหินอ่อน มีแม่น้ำลี่อูไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของไต้หวันและมีความงดงามมาก ภาพหินหน้าผาตั้งสูงชัน น้ำตก และถ้ำเป็นสิ่งที่พบเห็นได้รอบๆช่องเขาแห่งนี้  ช่องเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองและประเพณีที่มีมายาวนานใน การสร้างสรรค์ศิลปะจากหินอ่อน ช่องเขาทาโรโกะถูกตั้งชื่อโดยชาวญี่ปุ่น ในช่วงที่ญี่ปุ่นครองไต้หวัน เป็นสถานที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและการปีนเขา มีที่พักราคาไม่แพงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้กล้าหาญและมีเส้นทางการปีน เขาหลายเส้นทาง ผู้ที่รักธรรมชาติและผู้ที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหลบจากป่าคอนกรีตของตัว เมืองไต้หวัน จะพบสิ่งที่พวกเขาค้นหาได้ตามช่องลม และถนนรอบช่องเขา ลองมาสัมผัสเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำและทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจจาก ช่องเขาแห่งนี้
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
about10.jpg ทะเลสาบ สุริยันจันทราเป็นทะเลสาบที่งดงามและโรแมนติคดั่งภาพเนรมิต ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะท่ามกลางภูเขาที่เรียงราย วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ คือการล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิด ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ ไต้หวัน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทัศนียภาพของทะลสาบถูกทำลายอย่างหนักเนื่องจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวซบเซาไปบ้าง แต่ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านระบบนิเวศน์และด้านพาณิชย์ของทะเลสาบสุริยัน จันทรา รัฐบาลจึงเร่งฟื้นฟูทะเลสาบให้กลับมามีชื่อเสียงดังเดิม การท่องเที่ยวจึงฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วย  ปัจจุบัน ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นแสงอรุโณทัยตกส่องสว่างทั่วทะเลสาบ และมวลหมอกที่ปกคลุมเหนือทะเลสาบ เป็นภาพที่เห็นประจำในยามรุ่งอรุณ สายน้ำนิ่งและทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความ สงบ และการพักผ่อนที่หลีกลี้หนีจากความวุ่นวายของสรรพสิ่ง